กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางสาวกนกวรรณ สายหงษ์ทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

 

 

 

นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี

นายอังคาร  คู่กระโทก

นายพินิจ  ปีขาล

นางสาวปิยมาส  ปัญญา