กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนพงศ์ ต่วนชะเอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


น.ส.ทิวาพร อมรสุรกานต์


น.ส.ลดาวัลย์  คลี่แก้ว


นายอภิรักษ์ มาสา


นายวุฒิชัย ดวงศรี


น.ส.มัญชุสร รัตนะ

นางสาวจอมสุรางค์  อภิสิงหธวัช