กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนพงศ์ ต่วนชะเอม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


น.ส.ทิวาพร อมรสุรกานต์

น.ส.ลดาวัลย์  คลี่แก้ว

นายอภิรักษ์ มาสา


น.ส.มัญชุสร รัตนะ

นางสาวจอมสุรางค์  อภิสิงหธวัช