กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรางฉาย คชศิลา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายกฤษณพงศ์  ประชา

นางดรุณี  เทพจันทร์

นายนารท  สายทองติ่ง

นางสาววรางคณา  จันทร์ลา

นางสาวบุณณดา ทองธรรมชาติ

นางสาวปัญจภรณ์  มนต์ประจักษ์