กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวชุติมาดี ทิมตระกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจังคนิภา สีคำ

นายสุจินดา  ทัศนะ