กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายอธิป  หัตถกี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจรัสพร  บางกุล

นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี

นางสาวปาริฉัตร  ปานวิเศษ

นางสาวแก้วตา  จวงอินทร์

นางสาววิลาสินี  ปิยะธนพงศ์

นางสาวขวัญชนก  ศิลารัตน์

นายอังคาร  คู่กระโทก

นายพินิจ  ปีขาล