กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นางปาริฉัตร  ปานวิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางจรัสพร  บางกุล

นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี

นายอธิป  หัตถกี

นางสาวแก้วตา  จวงอินทร์

นางสาววิลาสินี  ปิยะธนพงศ์

นางสาวขวัญชนก  ศิลารัตน์