กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวศิราภรณ์  จำปา

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียน

นายณรงค์ศักดิ์  คิ้วอำไพ

นางสาวธารารัตน์  จุไธสง

นางสาวภควรรณ  ปกรณ์พานิช

นายณรงค์  กลิ่นอ่อน