กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวจารุนาถ  ศรีใจ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายพชร อรุณส่งสุข

นายปัญญา ฝาชัยภูมิ