กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายชินโชติ  ธรรมสอน

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวจารุพร  เจริญสุข

นายอวิรุทธ์  วรรณโนมัย

นางสาวจารุนาถ  ศรีใจ

นายพชร อรุณส่งสุข