กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร