กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวสมสงวน  เย็นเปี่ยม

นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร