กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสุภาพ  พงษ์สุวรรณ