การประชุมผู้ปกครอง

การประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
"Classroom Meeting" ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562
เริ่มลงทะเบียนเวลา 08.00-09.00 น.