คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

ดร.ชนิดา  คงสำราญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นางปาริฉัตร ปานวิเศษ

ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

 

  นางสาววิลาสินี ปิยะธนพงศ์

ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายสุภาพ  พงษ์สุรรณ

ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป 

นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี

ครู ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ