คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุทธิชา ขันธวิทยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 นางจรัสพร บางกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายสุภาพ  พงษ์สุรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

นางสาววรรณวรุณ  อินปักดี
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 

นายเปรมศักดิ์  ปัญญาสาร
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน