คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายประจวบ  อินทรโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสมสงวน เย็นเปี่ยม
ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายที่ปรึกษา

  นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 นางจรัสพร บางกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายสุภาพ พงษ์สุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ