คณะผู้บริหารโรงเรียน

คณะผู้บริหารโรงเรียน

นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสุทธิชา ขันธวิทยา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 นางจรัสพร บางกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

นายสุภาพ พงษ์สุวรรณ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป 

นางสาวอมรวรรณ  แก้วผ่อง
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ