ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน
(พ. ศ. ๒๔๙๗ – ปัจจุบัน)
ลำดับที่ รายชื่อผู้บริหาร ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
๑. นายฟื้น โรจนเสถียร พ. ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๐๒
๒. นายบุญส่ง ทองประศรี พ. ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕
๓. นายเสนอ สุนทรเนตร พ. ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๐๖
๔. นางนังคร คชะสุต พ. ศ. ๒๕๐๖ – ๒๕๑๑
๕. นายสวัสดิ์ ผลโภค พ. ศ. ๒๕๑๑ – ๒๕๑๙
๖. นายพีระ ดาวเรือง พ. ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๕
๗. นายสมพงษ์ พูลสวัสดิ์ พ. ศ. ๒๕๒๕ – ๒๕๓๑
๘. นายฉลอง มีขันทอง พ. ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕
๙. นายเกษียณ ปราถน์วิทยา พ. ศ. ๒๕๓๕ – ๒๕๓๗
๑๐. นายสมควร ณ ตะกั่วทุ่ง พ. ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๔
๑๑. นางสมพิศ จิตดำรง พ. ศ. ๒๕๔๔ – ๒๕๔๗
๑๒. นางเบญญาภา คงรอด พ. ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐
๑๓. นายไชยา กัญญาพันธุ์ พ. ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔
๑๔. นางศิริพันธุ์ พรหมพินิจ พ. ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗
๑๕. นางสิริกร สุกิน พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙
๑๖. นายประจวบ อินทรโชติ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

๑๗. นายสุริยันต์  เหล่ามะลึก พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

๑๘. นางสาวอิงฟ้า  ประยูรสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕

๑๙. ดร.ชนิดา  คงสำราญ  ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน