ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ประวัติย่อของโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เดิมชื่อโรงเรียนวัดน้อยใน เป็นโรงเรียนเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีพระอธิการมั่งเจ้าอาวาสวัดน้อยในเป็นผู้ก่อตั้ง แรกเริ่มมีนักเรียน เพียง ๒๐ คน เรียนในศาลาการเปรียญมีพระภิกษุเที่ยง เป็นผู้สอนเพียงรูปเดียว ต่อมาพระภิกษุเที่ยงลาสิกขาบทและลาออกจากการเป็นครู คุณครูขำ มัฆลักษณ์ บ้านอยู่ตรงข้าม วัดน้อยในมาเป็นครูใหญ่แทน เมื่อมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเพิ่มครูสอนเป็น ๓ – ๔ คน มีชั้นสูงสุด เรียกว่า “ประโยคประถม” เทียบได้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปัจจุบัน

โรงเรียนในช่วงนั้นเจริญดีขึ้นมาก กระทรวงศึกษาธิการเห็นความดีความชอบของพระอธิการมั่งจึงขอพระราชทานสมณศักดิ์เป็น “พระครูวิทยานุกูล” ในสมัยรัชกาลที่ ๖  โรงเรียนได้ขอตั้งกองลูกเสือที่ ๒๘ ขึ้นในโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนอาศัยศาลาการเปรียญและมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น มีท่านผู้ใจบุญ ๒ ท่าน คือ นายเหมือนและนางเปี่ยม มัฆลักษณ์ (บิดา - มารดาของคุณครูขำ มัฆลักษณ์) ได้บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นเอกเทศซึ่งอยู่ทางหน้าวัดด้านใต เป็นอาคารชั้นเดียว จุนักเรียนได้มาก (ต่อมาทางวัดได้รื้อเอาไม้มาสร้างโรงเรียนนักธรรมของวัดน้อยใน) โดยมอบโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ทูลเชิญ “สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร” (พระนามเดิม พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์เป็นต้นสกุล รังสิต ณ อยุธยา) เสด็จมาเปิดป้ายนามโรงเรียน คุณครูขำ มัฆลักษณ์ ยังเป็นครูใหญ่อยู่ตามเดิม ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๗ คุณครูขำ มัฆลักษณ์ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ขุนภารศาสตร์”

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ทางราชการได้เปลี่ยนแปลง               เขตจังหวัดใหม่ โรงเรียนวัดน้อยในซึ่งเดิมอยู่กับจังหวัดธนบุรี ได้เปลี่ยนแปลงไปขึ้นกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบางกรวย ต่อมาขุนภารศาสตร์                   สุขภาพไม่ดี จึงลาออกจากราชการ ทางการได้แต่งตั้งให้ ร.ต.ถิน อาจหาญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน            เนื่องจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านคลองบางกอกน้อยเจริญขึ้นมาก  มีการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๓ ในปัจจุบัน) ทางราชการจึงสั่งยุบโรงเรียนวัดน้อยใน                และต่อมาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีก็ได้ยุบเลิกไปอีก การศึกษาในย่านคลองบางกอกน้อยจึงซบเซาไปมาก เพราะไม่มีโรงเรียนในบริเวณนั้นเหลืออยู่อีกเลย

โรงเรียนวัดน้อยในได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยการเรียกร้องของราษฎรในตำบลตลิ่งชันอยู่ ๓ - ๔ ปี ความนี้ทราบถึง พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น) ท่านจึงช่วยติดต่อกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการให้โรงเรียนวัดน้อยในเปิดสอนอีกครั้ง  และให้โรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2497 โดยอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญ และเมื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จ จึงย้ายนักเรียนเข้ามาเรียน  เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมีพิธีเปิดป้ายนามโรงเรียน ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมี นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเวลานั้นมาเป็นประธานในพิธี   ต่อมาโรงเรียนกำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันรวมน้ำใจ

วันที่ 16 มกราคม 2530 กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้โรงเรียนวัดน้อยใน เป็นโรงเรียนดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

วันที่ 1 มีนาคม 2534 โรงเรียนวัดน้อยใน ได้รับรางวัลห้องสมุดดีเด่นของกรมสามัญศึกษา

วันที่ 4 กรกฎาคม 2534 นางสาวสุวิมล  ดวงจันทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ของโรงเรียนวัดน้อยใน ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเดี่ยว ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมกับชุมชนวัดน้อยใน                       ได้ขอพระราชทานนามชื่อโรงเรียนใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๓ พรรษา และต่อมาในปีเดียวกัน นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานนามโรงเรียน จนเมื่อ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานนามชื่อโรงเรียนวัดน้อยในใหม่ว่า “โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  (วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
ปัจจุบันโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ เปิดรับนักเรียนจำนวน ๒๕ ห้อง โดยมี ดร.ชนิดา คงสำราญ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน