ประวัติโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ประวัติย่อของโรงเรียน

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เดิมชื่อโรงเรียนวัดน้อยในเป็นโรงเรียนเก่าแก่สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยมีพระอธิการมั่ง เจ้าอาวาสวัดน้อยในเป็นผู้ก่อตั้ง แรกเริ่มมีนักเรียน เพียง ๒๐ คน เรียนในศาลาการเปรียญ มีพระภิกษุเที่ยง เป็นผู้สอนเพียงรูปเดียว ต่อมาพระภิกษุเที่ยง
ลาสิกขาบทและลาออกจากการเป็นครู คุณครูขำ มัฆลักษณ์ บ้านอยู่ตรงข้ามวัดน้อยในมาเป็นครูใหญ่แทน มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงต้องเพิ่มครูสอนเป็น ๓ – ๔ คน ชั้นสูงสุด เรียกว่า “ประโยคประถม” เทียบได้กับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในปัจจุบัน

โรงเรียนในช่วงนั้นเจริญดีขึ้นมากกระทรวงศึกษาธิการเห็นความดีความชอบของพระอธิการมั่ง
จึงขอพระราชทานสมณศักดิ์ในรัชกาลที่ ๖ เป็น “พระครูวิทยานุกูล” และได้ก่อตั้งกองลูกเสือ ที่ ๒๘ เนื่องจากโรงเรียนอาศัยศาลาการเปรียญและมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น ท่านผู้ใจบุญ ๒ ท่าน คือ นายเหมือนและนางเปี่ยม มัฆลักษณ์ (บิดา - มารดา ของคุณครูขำ มัฆลักษณ์) ได้บริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นเอกเทศ ซึ่งอยู่ทางหน้าวัดด้านใต้เป็นอาคารชั้นเดียว จุนักเรียนได้มาก ต่อมาทางวัดได้รื้อเอาไม้มาสร้างโรงเรียนนักธรรมของวัดน้อยใน และได้มอบโรงเรียนให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงฯ ได้ทูลเชิญ กรมพระชัยนาทนเรนทร (ครั้งยังทรงเป็นพระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์) เสด็จมาเปิดป้ายนามโรงเรียนคุณครูขำ มัฆลักษณ์ ยังเป็นครูใหญ่อยู่ตามเดิม และในรัชกาลที่ ๗ ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนภารศาสตร์ ในปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางราชการได้เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดใหม่ โรงเรียนซึ่งเดิม
อยู่กับจังหวัดธนบุรี ได้เปลี่ยนแปลงไปขึ้นกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี และได้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำอำเภอบางกรวย ต่อมาขุนภารศาสตร์สุขภาพไม่สมบูรณ์จึงลาออกจากราชการ ทางการได้ให้
ร.ต.ถิน อาจหาญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน เนื่องจากโรงเรียนวัดสุวรรณคีรี (วัดขี้เหล็ก) ซึ่งตั้งอยู่ในย่านคลองบางกอกน้อย เจริญขึ้นมาก มีการศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๓ ในปัจจุบัน) ราชการจึงสั่งยุบโรงเรียนวัดน้อยใน และต่อมาโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีก็ได้ยุบเลิกไปอีก การศึกษาในย่านคลองบางกอกน้อย
จึงซบเซาไปมาก เพราะไม่มีโรงเรียนในบริเวณนั้นเหลืออยู่อีกเลยโรงเรียนวัดน้อยในได้ถูกรื้อฟื้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยการเรียกร้องของราษฎรในตำบลตลิ่งชันอยู่ ๓ - ๔ ปี ความนี้ทราบถึง พลตรีเฉลิม พงษ์สวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น จึงดำเนินการให้โรงเรียนวัดน้อยในเปิดสอนอีกครั้ง ในระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเสร็จ จึงย้ายนักเรียนเข้ามาเรียนเมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ และมีพิธีเปิดป้ายนามโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยมี นายนาค เทพหัสดิน ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเวลานั้นมาเป็นประธานในพิธี ต่อมาโรงเรียนกำหนดให้วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นวันก่อตั้งโรงเรียน

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ นางเบญญาภา คงรอด ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมนักเรียนเก่าฯ ร่วมกับชุมชนวัดน้อยในได้ขอพระราชทานนามชื่อ-โรงเรียนใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติเนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ ๓ พรรษา และต่อมาในปีเดียวกัน นายไชยา กัญญาพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ได้ประสานงานต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขอพระราชทานนามโรงเรียน จนเมื่อ วันที่ ๒ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๑ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระกรุณาธิคุณ พระราชทานนาม
ชื่อโรงเรียนวัดน้อยในใหม่ว่า “โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”
ปัจจุบันโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เป็นโรงเรียนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ เปิดรับนักเรียนจำนวน ๒๘ ห้อง โดยมี
นายประจวบ อินทรโชติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน