วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานโดยครูมืออาชีพ
และการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามปณิธานโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เทิดทูนสถาบัน สืบสานงานพระราชดำริ

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
ยุวชนคนดีใต้ร่มพระบารมีปกเกล้า

ปรัชญาของโรงเรียน
โรงเรียนเพื่อชุมชน ชุมชนเพื่อโรงเรียน

พันธกิจของโรงเรียน

1. สืบสานงานพระปณิธาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย
3. จัดการศึกษาที่หลากหลายให้ผู้เรียนมีความรู้ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีความสุข
5. บริหารตามหลักธรรมมาภิบาลด้วยการกระจายอำนาจและการมีส่วนร่วมกับชุมชน