โหลดเอกสารงานบุคคล

คู่มือการปะเมินให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูมีวิทยฐานะและเลื่อวิทยฐานะ

ใบมอบฉันทะขอ สำเนาทะเบียนประวัติ (ก.พ.7,ก.ค.ศ.16)

แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ

แบบใบลาอุปสมบท

แบบใบลาพักผ่อน

แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

แบบใบขอยกเลิกวันลา

แบบคำร้องขอย้าย

แบบคำขอ เพิ่มวุฒิใน กพ.7

แบบขออนุญาตไปราชการ

คู่มือการจัดทำและขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ

คำร้องขอหนังสือรับรองเงินเดือน

คำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่

ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องทุกข์ อุทธรณ์

การขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน pdf

การขอพระราชทานเพลิงศพและการขอดินพระราชทาน download.docx

แบบขอยกเว้นการเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ

แบบคำขอเพิ่มวุฒิปรับเงินเดือน