การอบรมโปรแกรม Visual School Online

การอบรม Visual School Online

การอบรม Visual School Online 

เมื่อวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ครูวัชราภรณ์ วังมนตรี ครูศิราภรณ์ จำปา ครูทิวาพร อมรสรุกานต์ และครูภควรรณ ปกรณ์พานิช

ตัวแทนครูเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม Virtual school online เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 30-31พ.ค.62
ณ โรงเรียนสอนว่ายน้ำและดำน้ำชะอำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโดยบริษัทบางกอกซอฟต์แวร์ จำกัด