การอบรม Green School Camp

การอบรมห้องเรียนสีเขียว

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2562 ครูอวิรุทธ์ วรรณโนมัย และครูแก้วตา จวงอินทร์ เข้าร่วมอบรม Green School Camp ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียว สู่โรงเรียนสีเขียวอย่างยั่งยืน

ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย