ตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 9 และ 11 กรกฎาคม 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 วันที่ 8,10 และ 12 กรกฎาคม 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8 และ 10 กรกฎาคม 2562