ประกาศโรงเรียน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศโรงเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงงานขับรถยนต์และตำแหน่งแม่บ้าน

รายละเอียดดังเอดสารแนบประกาศจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการ