ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงานเสมามุทิตา ปี ๒๕๖๒ “การเวลาที่ผ่านมา สร้างคุณค่าที่ภาคภูมิ” วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ