รับเกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี

รับเกียรติบัตรนักเรียนความประพฤติดี

นางสาวศิริประภา วงษ์สา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
และเคยเป็นประธานคณะกรรมการบริหารนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เข้าพิธีรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติรางวัลความประพฤติดี
แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ประจำปี 2562 ครั้งที่ 58 จัดโดย พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานมอบ ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

https://www.facebook.com/dp2watnoinai/?tn-str=k*F