วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีคณะผู้กำกับ รองผู้กำกับ ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมรวมจำนวน 440 คน เพื่อแสดงความความมีระเบียบวินัย ได้แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และได้เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

รายละเอียดเพิ่มเติม