โครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

วันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ครูจารุนาถ ศรีใจ และครูพชร อรุณส่งสุข ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ไปร่วมโครงการเผยแพร่มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ และอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม>>>