กิจกรรมนิทรรศการฯ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ

ท่านผู้อำนวยการสุริยันต์ เหล่ามะลึก พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการฯ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุหยาตรา สายธาราสู่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ” และการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ มัธยมวัดหัตถสารเกษตร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เฉลิมราชย์องค์ราชา พยุหยาตรา สายธาราสู่กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ” และการแสดงผลงานนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ 15 แห่งทั่วประเทศ

โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารที่มีผลงานการบริหารโรงเรียนดีเด่น, ครูผู้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ดีเด่น และนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาการ รวมถึงมอบเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริหาร ครู ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสถานศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ, นิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จ พระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การนำเสนอผลงาน และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ, การพัฒนาสื่อการสอนในกลุ่มสาระต่าง ๆ, การเรียนแบบมัลติมีเดียโดยใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การแข่งขันทักษะทางวิชาการ และตลาดนัดพอเพียง จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ผลงานของนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>>