พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 118 ราย ทั้งนี้นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกราบบังคมทูลรายงานนำนักเรียนเข้ารับพระราชทานเข็มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์ โดยมีนางสาวมณฑกาล สะอาดเอื้อ ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้และนำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

<<<<รูปเพิ่มเติม>>>>