ยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

ประกาศโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2563