วันพ่อแห่งชาติ

ศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ นำตัวแทนครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน เข้าร่วมชมงาน “วันพ่อแห่งชาติ” โซนกิจกรรม “วัยใสปล่อยพลังปังสุดใจ” ประจำปี 2563 ณ บริเวณมิวเซียมสยาม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร