วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
นายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักเรียนเนื่องในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยโรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning) ซึ่งแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเรียนที่โรงเรียน (Onsite) และกลุ่มเรียนผ่านช่องทาง DP2 Channel (Online) ทั้งนี้โรงเรียนได้ดำเนินตามมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด อาทิ มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการเจลแอลกอฮอล์และสบู่เหลวล้างมือ การเว้นระยะห่างทางสังคม และการกำชับให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา