สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กอปรกับกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว

ทางงานกิจการนักเรียน โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงขอแนะนำแนวทางการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ดังนี้

1.ให้นักเรียน ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ หรือสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สะอาด เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ป่วยและผู้มีอาการไอ จาม ควรใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ

2.ให้นักเรียน งดการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือเขตปกครองที่เป็นพื้นที่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

3.ให้นักเรียนที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หยุดทำกิจกรรม เพื่อพักและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน

4.กรณีพักและสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน ตามข้อ 3 ให้สังเกตอาการป่วยของตนเอง งดออกไปในที่สาธารณะ ที่มีคนอยู่จำนวนมาก งดใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น วัดไข้ทุกวัน ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น หากอาการไม่ดีขึ้นให้ใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ พร้อมแจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

5.กิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้แจ้งกำหนดการไว้ในช่วงปิดภาคเรียนนั้น ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะรีบแจ้งให้นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้า โดยให้ติดตามข่าวสารทางโรงเรียนได้ดังนี้
(1) เว็บไซต์โรงเรียน : www.dpwatnoinai.ac.th
(2) เพจเฟซบุคโรงเรียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ – วัดน้อยใน ในพระราชูปถัมภ์ สพม.1
(3) อินสตราแกรม : dp2watnoinai
(4) หรือติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข : 02-424-7882

งานกิจการนักเรียน
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ…