อบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2563 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในการอบรม และได้รับเกียรติจากนายธีรวัฒน์ ประจักษ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ทั้ง 3 ระดับชั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมไปถึงพัฒนาทักษะในการรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

 

<<<<รูปภาพเพิ่มเติม>>>>