DP2 พิกุลเกมส์ 2020

1-3 ธันวาคม 2563 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน “DP2 พิกุลเกมส์ 2020” ภายใต้กิจกรรมยุวชนคนดี มีคุณธรรม นำกีฬาสามัคคี ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนายสุริยันต์ เหล่ามะลึก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติให้การต้อนรับ สำหรับการแข่งขันกีฬาภายใน นั้น ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพลศึกษา นันทนาการ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม มีทักษะชีวิต มีน้ำใจนักกีฬา อันเป็นผลดีต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม สร้างเสริมความรักสามัคคีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่รุ่นน้อง และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขใต้พระบารมีปกเกล้าฯ

<<<<ดูรูปภาพเพิ่มเติม>>>>