“English Enhancement Camp”

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “English Enhancement Camp” ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ , “Beach Scavenger Hunt” เรียนรู้ธรรมชาติบนชายหาด , กิจกรรม Let’s take groufie ถ่ายรูปกับสิ่งต่างๆที่ชายหาด ,
กิจกรรม Surya salutation ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่ชายหาดหัวหิน และสุดท้ายศึกษาประวัติศาสตร์ที่ พิพิธภัณฑ์พระรามราชนิเวศน์ (วังบ้านปืน)

ข้อมูลเพิ่มเติม>>>>>