สรรหาบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จะดำเนินการสรรหาบุคลากรเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2565อัตราเงินเดือน 9,000 บาท โดยใช้เงินรายได้สถานศึกษา จำนวน 2 อัตรา
– เพศชาย 1 อัตรา
– เพศหญิง 1 อัตรา