เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2565

ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2565
โรงเรียนมีความประสงค์จะทำการประมูลร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2565 เพื่อจัดจำหน่ายให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 606 คน
1. ร้านข้าวราดแกง 2 ร้าน
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว 1 ร้าน
3. ร้านไอศกรีม และ ผลไม้ 1 ร้าน
4. ร้านของทอด 1 ร้าน