ประกาศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านจำหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม)
โรงเรียนมีความประสงค์จะทำการประมูลร้านจำหน่ายอาหาร ประจำปี 2565 (เพิ่มเติม) เพื่อจัดจำหน่ายให้นักเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 606 คน
1. ร้านข้าวราดแกง 1 ร้าน
2. ร้านก๋วยเตี๋ยว 1 ร้าน
รายละเอียดในการยื่นซองประมูล
https://drive.google.com/drive/folders/1ZvLs1CWrwwIc2ULraNo9MTHS_VLd1VxD?usp=sharing