โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1